European Economic Interest Grouping

European Economic Interest Grouping and Europe There is an entry on european economic interest grouping in the European legal encyclopedia. Resources See Also Further Reading Entry "European Economic Interest Grouping" in the work "A Concise Encyclopedia of the European Union […]