Troika (EU)

Troika (EU)

Hierarchical Display of Troika (EU)

European Union > European construction > European Union > Common foreign and security policy
European Union > European construction > Deepening of the European Union > European political cooperation

Troika (EU)

Concept of Troika (EU)

See the dictionary definition of Troika (EU).

Characteristics of Troika (EU)

[rtbs name=”xxx-xxx”]

Resources

Translation of Troika (EU)

Thesaurus of Troika (EU)

European Union > European construction > European Union > Common foreign and security policy > Troika (EU)
European Union > European construction > Deepening of the European Union > European political cooperation > Troika (EU)

See also

  • Community Troika