Rejection of the Budget

Rejection of the Budget

Hierarchical Display of Rejection of the budget

Finance > Budget > Budgetary procedure

Rejection of the budget

Concept of Rejection of the budget

See the dictionary definition of Rejection of the budget.

Characteristics of Rejection of the budget

[rtbs name=”xxx-xxx”]

Resources

Translation of Rejection of the budget

Thesaurus of Rejection of the budget

Finance > Budget > Budgetary procedure > Rejection of the budget

See also


Posted

in

,

by