European Party

European Party

Hierarchical Display of European party

Politics > Political party > Political parties
European Union > European construction > Deepening of the European Union > European integration > European Movement

European party

Concept of European party

See the dictionary definition of European party.

Characteristics of European party

[rtbs name=”xxx-xxx”]

Resources

Translation of European party

Thesaurus of European party

Politics > Political party > Political parties > European party
European Union > European construction > Deepening of the European Union > European integration > European Movement > European party

See also