European Election

European Election

Hierarchical Display of European election

Politics > Electoral procedure and voting > Election
Politics > Electoral procedure and voting > Electoral system > European electoral system
European Union > EU institutions and European civil service > EU institution > European Parliament

European election

Concept of European election

See the dictionary definition of European election.

Characteristics of European election

[rtbs name=”xxx-xxx”]

Resources

Translation of European election

Thesaurus of European election

Politics > Electoral procedure and voting > Election > European election
Politics > Electoral procedure and voting > Electoral system > European electoral system > European election
European Union > EU institutions and European civil service > EU institution > European Parliament > European election

See also