European Agricultural Model

European Agricultural Model

Hierarchical Display of European agricultural model

Agriculture, Forestry And Fisheries > Agricultural policy > Common agricultural policy > Reform of the CAP
Agriculture, Forestry And Fisheries > Agricultural policy > Agricultural policy > Sustainable agriculture

European agricultural model

Concept of European agricultural model

See the dictionary definition of European agricultural model.

Characteristics of European agricultural model

[rtbs name=”xxx-xxx”]

Resources

Translation of European agricultural model

Thesaurus of European agricultural model

Agriculture, Forestry And Fisheries > Agricultural policy > Common agricultural policy > Reform of the CAP > European agricultural model
Agriculture, Forestry And Fisheries > Agricultural policy > Agricultural policy > Sustainable agriculture > European agricultural model

See also

  • European farming model
  • European model of agriculture