EU Loan

EU Loan

Hierarchical Display of EU loan

European Union > EU finance > EU financing > EU financial instrument
Economics > Economic policy > Economic support > EU aid
Finance > Monetary relations > European Monetary System

EU loan

Concept of EU loan

See the dictionary definition of EU loan.

Characteristics of EU loan

[rtbs name=”xxx-xxx”]

Resources

Translation of EU loan

Thesaurus of EU loan

European Union > EU finance > EU financing > EU financial instrument > EU loan
Economics > Economic policy > Economic support > EU aid > EU loan
Finance > Monetary relations > European Monetary System > EU loan

See also

  • European Union loan