EU Industrial Policy

EU Industrial Policy

Hierarchical Display of EU industrial policy

Industry > Industrial structures and policy > Industrial policy
European Union > European construction > Deepening of the European Union > EU activity > EU policy

EU industrial policy

Concept of EU industrial policy

See the dictionary definition of EU industrial policy.

Characteristics of EU industrial policy

[rtbs name=”xxx-xxx”]

Resources

Translation of EU industrial policy

Thesaurus of EU industrial policy

Industry > Industrial structures and policy > Industrial policy > EU industrial policy
European Union > European construction > Deepening of the European Union > EU activity > EU policy > EU industrial policy

See also

  • Community industrial policy
  • European industrial strategy
  • European Union industrial policy