Committee of Inquiry

Committee of Inquiry

Hierarchical Display of Committee of inquiry

Politics > Parliament > Composition of parliament > Parliamentary committee
Politics > Political framework > Political power > Supervisory power
Politics > Political framework > Political power > Power of assessment
Politics > Parliament > Powers of parliament > Parliamentary scrutiny
Politics > Parliament > Powers of parliament > Parliamentary scrutiny > Parliamentary inquiry

Committee of inquiry

Concept of Committee of inquiry

See the dictionary definition of Committee of inquiry.

Characteristics of Committee of inquiry

[rtbs name=”xxx-xxx”]

Resources

Translation of Committee of inquiry

Thesaurus of Committee of inquiry

Politics > Parliament > Composition of parliament > Parliamentary committee > Committee of inquiry
Politics > Political framework > Political power > Supervisory power > Committee of inquiry
Politics > Political framework > Political power > Power of assessment > Committee of inquiry
Politics > Parliament > Powers of parliament > Parliamentary scrutiny > Committee of inquiry
Politics > Parliament > Powers of parliament > Parliamentary scrutiny > Parliamentary inquiry > Committee of inquiry

See also